همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
واکاوی نقش افسردگی بر بهزیستی این‌جهانی کارکنان با نقش میانجی انگیزش درونی، انگیزش بیرونی کنترل‌شده و بی‌انگیزگی

داود فیض؛ سلمان احمدی؛ محمد کشاورز

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 143-160

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.30049.1136

چکیده
    توجه به موضوعات روان‌شناسی و انگیزشی کارکنان یکی از موضوعات مهم در سازمان‌های دولتی است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین افسردگی و بهزیستی این‌جهانی کارکنان با توجه به نقش میانجی‌گر سه متغیر انگیزش درونی، بیرونی کنترل‌شده و بی‌انگیزگی انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی و با روش پیمایشی ...  بیشتر