همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
رابطه کمال‌گرایی و تعهد سازمانی با خودکارآمدی

لیلی وکیلیان؛ جواد خلعتبری

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 61-80

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.30087.1137

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه کمال‌گرایی و تعهد سازمانی با خودکارآمدی انجام پذیرفت. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان کارخانه شیشه قزوین به تعداد 800 نفر بود. از این جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 120 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های کمال‌گرایی، ...  بیشتر