همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
اثربخشی آموزش مهارت مثبت‌اندیشی بر اخلاق حرفه‌ای و رضایت شغلی کارکنان

عبدالامیر گاطع زاده

دوره 6، شماره 2 ، دی 1398، ، صفحه 123-138

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.30675.1139

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت مثبت‌اندیشی بر اخلاق حرفه‌ای و رضایت شغلی کارکنان انجام شد. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد در سال 1397 بود. با توجه به طرح تحقیق، داده‌ها در دو مرحله پیش و پس از آموزش و با استفاده از پرسشنامه ...  بیشتر