همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
اثربخشی آموزش گروهی مسئولیت‌پذیری بر اساس نظریه انتخاب بر تعهد سازمانی و عملکرد شغلی

حسن قزنچائی؛ محمد احسان تقی‌زاده؛ مهدیه رحمانیان

دوره 6، شماره 2 ، دی 1398، ، صفحه 139-158

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.30744.1141

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مسئولیت‌پذیری به شیوه گروهی بر اساس نظریه انتخاب بر تعهد سازمانی و عملکرد شغلی مهندسین شرکت نارگان بود. نمونه آماری این پژوهش شامل 40 نفر از مهندسین بخش مهندسی شرکت مهندسین مشاور نارگان بود که از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. برای سنجش ...  بیشتر