همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
اثربخشی آموزش گروهی جرأت‌ورزی بر ابراز وجود و کیفیت زندگی کاری کارکنان

سیما کرباسیان؛ جعفر طالبیان شریف؛ محمد سعید عبد خدایی

دوره 6، شماره 2 ، دی 1398، ، صفحه 159-176

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.30603.1138

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تأثیر آموزش گروهی جرأت‌ورزی بر ابراز وجود و بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان بیمارستان خاتم‌الانبیاء مشهد انجام شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گرداوری داده‌ها از نوع مطالعات شبه‌آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون و گروه گواه است. نمونه پژوهش که شامل 24 نفر از کارکنان با حداقل یک سال سابقه کار بود، با استفاده ...  بیشتر