همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
رابطه هوش هیجانی با کارآفرینی سازمانی: نقش میانجی اشتیاق شغلی

شادی صالحی؛ لیلا پیری؛ حسین شکرکن

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 133-150

https://doi.org/10.22055/jiops.2021.33767.1190

چکیده
  امروزه کارآفرینی سازمانی به‌ سرعت در حال تبدیل شدن به یک سلاح قدرتمند برای بسیاری از سازمان‌ها به‌منظور ایجاد مزیت رقابتی می‌باشد. پژوهش حاضر به بررسی رابطه هوش هیجانی و کارآفرینی سازمانی با توجه به نقش میانجی اشتیاق شغلی پرداخته است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. کلیه کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران به تعداد 1100 نفر جامعه ...  بیشتر