همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
اثربخشی آموزش‌ هوش سازمانی بر بهره‌وری سازمانی و جامعه‌پذیری سازمانی

امین ضمیری؛ علیرضا حیدریی؛ پرویز عسگری؛ بهنام مکوندی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 47-60

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.31161.1146

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش‌ هوش سازمانی بر بهره‌وری سازمانی و جامعه‌‌پذیری سازمانی کارکنان دچار استرس شغلی بود. طرح پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش شامل 40 نفر کارکنان تحت استرس بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی به دو گروه ...  بیشتر