همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در محیط کار بر تعارض بین‌فردی و تجربه بی‌نزاکتی در پرستاران بیمارستان‌های شهر اهواز

ساره میرشکار؛ سید اسماعیل هاشمی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ نسرین ارشدی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 27-46

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.31387.1150

چکیده
  پژوهش حاضر به ‌منظور بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش تعارض بین‌فردی و تجربه بی‌نزاکتی در پرستاران انجام شد. طرح پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان‌های شهر اهواز در سال 1397 بود. در این مطالعه با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر