همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
نقش واسطه‌ای خود‌شفقت‌ورزی در رابطه بین تعهد اجتماعی و عزت نفس با سازگاری شغلی

سیده ربابه قادری؛ سمیه صالحی؛ فهیمه نیکخواه

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 463-482

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.36622.1218

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطه‌ای خود‌شفقت‌ورزی در رابطه بین تعهد اجتماعی و عزت نفس با سازگاری شغلی انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. 480 نفر از کارکنان زن و مرد شاغل در اداره آموزش و پرورش منطقه 19 شهر تهران در سال 1399- 1398 به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به پرسش‌نامه‌های خودشفقت‌ورزی نف (2003)، تعهد اجتماعی کارول ...  بیشتر

رابطه سرمایه روان‌شناختی و احساس امنیت روان‌شناختی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

فهیمه نیکخواه؛ سمیه صالحی

دوره 6، شماره 2 ، دی 1398، ، صفحه 193-212

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.31310.1148

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه سرمایه روان‌شناختی و احساس امنیت روان‌شناختی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در سال تحصیلی 98-97 انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان و دانش‌آموزان دبیرستان دوره دوم پسرانه منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران بودند که از میان آنها 50 معلم و 184 دانش‌آموز به شیوه ...  بیشتر