همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
رابطه اعتیاد به کار و اشتیاق کاری با کیفیت زندگی کاری: نقش تعدیل‌گر ویژگی‌های شخصیتی

لیلی پورعلیقلی ایپچی؛ هادی فرهادی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 301-320

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.31907.1163

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه اعتیاد به کار و اشتیاق کاری با کیفیت زندگی کاری با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی ویژگی‌های شخصیتی بود. جامعه آماری شامل کلیه ماماهای شاغل در سه بیمارستان زنان مامایی شهر تبریز (الزهرا – طالقانی- 29 بهمن) در سال 1397 بود که از میان آن‌ها 120 نفر با استفاده از روش سرشماری انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مجازی مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر تعارض کار-خانواده، سلامت عمومی، کیفیت زندگی و سلامت روان کارکنان

سید محمد علی موسوی؛ هادی فرهادی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 103-122

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.31322.1149

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مجازی مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر تعارض کار-خانواده، سلامت عمومی، کیفیت زندگی و سلامت روان کارکنان انجام شد. طرح پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، ...  بیشتر