همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
نقش واسطه‌ای خشنودی شغلی در رابطه بین نقاط قوت شخصیت و بهزیستی ذهنی

فاطمه کاظمی؛ سمیه صالحی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1401

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.41875.1301

چکیده
  بهزیستی ذهنی از جمله عوامل تأثیرگذار بر سلامت روان کارکنان در هر سازمانی به شمار می‌رود. از این رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه­ای رضایت شغلی در رابطه بین نقاط قوت شخصیت و بهزیستی ذهنی می­باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان شاغل در مدارس منطقه 12 شهر تهران در سال 1400 بودند که بر اساس نمونه‌گیری در دسترس تعداد 234 نفر به‌عنوان ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای خود‌شفقت‌ورزی در رابطه بین تعهد اجتماعی و عزت نفس با سازگاری شغلی

سیده ربابه قادری؛ سمیه صالحی؛ فهیمه نیکخواه

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 463-482

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.36622.1218

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطه‌ای خود‌شفقت‌ورزی در رابطه بین تعهد اجتماعی و عزت نفس با سازگاری شغلی انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. 480 نفر از کارکنان زن و مرد شاغل در اداره آموزش و پرورش منطقه 19 شهر تهران در سال 1399- 1398 به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به پرسش‌نامه‌های خودشفقت‌ورزی نف (2003)، تعهد اجتماعی کارول ...  بیشتر

رابطه سرمایه روان‌شناختی و احساس امنیت روان‌شناختی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

فهیمه نیکخواه؛ سمیه صالحی

دوره 6، شماره 2 ، دی 1398، ، صفحه 193-212

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.31310.1148

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه سرمایه روان‌شناختی و احساس امنیت روان‌شناختی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در سال تحصیلی 98-97 انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان و دانش‌آموزان دبیرستان دوره دوم پسرانه منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران بودند که از میان آنها 50 معلم و 184 دانش‌آموز به شیوه ...  بیشتر