همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
اثربخشی آموزش مجازی مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر تعارض کار-خانواده، سلامت عمومی، کیفیت زندگی و سلامت روان کارکنان

سید محمد علی موسوی؛ هادی فرهادی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 103-122

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.31322.1149

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مجازی مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر تعارض کار-خانواده، سلامت عمومی، کیفیت زندگی و سلامت روان کارکنان انجام شد. طرح پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، ...  بیشتر