همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
رابطه استرس شغلی با جو سازمانی، کیفیت زندگی کاری و دلبستگی شغلی

محسن درکه؛ حسن رضایی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 175-188

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.31572.1153

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه استرس شغلی با جو سازمانی، کیفیت زندگی کاری و دلبستگی شغلی کارکنان شرکت برق منطقه‌ای غرب بود. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل تمامی کارکنان مرد ستادی شاغل در شرکت برق منطقه‌ای غرب بود. نمونه‌ای شامل 142 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. پرسشنامه‌های کیفیت زندگی کاری والتون، ...  بیشتر