همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
رابطه فرسودگی شغلی با سلامت روان با توجه به نقش تعدیل‌گر سرسختی روان‌شناختی و عزت‌نفس سازمان‌محور

عبداله طهماسبی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 91-108

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.31641.1161

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه فرسودگی شغلی با سلامت روان با توجه به نقش تعدیل‌گر سرسختی روان‌شناختی و عزت‌نفس سازمان‌محور بود. روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی است. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان شاغل در بخش ستاد و عملیات شرکت گاز خوزستان- اهواز بود (320N = ). بر همین اساس، تمامی اعضای جامعه به  عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به منظور ...  بیشتر