همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
رابطه امنیت شغلی با تعهد سازمانی و رفتارهای ضدتولید

کیمیا طوسی؛ مسعود بختیاری؛ فرید صالحی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 47-60

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.32051.1165

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه امنیت شغلی با تعهد سازمانی و رفتارهای ضدتولید بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت ملی حفاری ایران بود. از این جامعه، 312 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه امنیت شغلی، پرسشنامه تعهد سازمانی و مقیاس ...  بیشتر