همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
اثربخشی آموزش هستی‌شناختی مبتنی بر نظریه گیدنز بر ابهام نقش و تعارض نقش

مراد کاراندیش؛ علی مهداد؛ محسن گلپرور

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 399-416

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.32115.1166

چکیده
  زندان یک محیط کاری است که استرس زیادی را برای کارکنان به وجود می‌آورد و فعالیت در آن به‌عنوان یکی از سخت‌ترین مشاغل محسوب می‌گرددکه ابهام و سردرگمی در نقش‌هایمحول‌شدهرا نیز در پی دارد. بدیهی است این ابهام و تعارض می‌تواند زمینه بروز مشکلات روانی و جسمی را برای افراد شاغل در زندان ایجاد نماید و خطرات محیط کار را برای آن‌ها مضاعف ...  بیشتر