همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
رابطه‌ رهبری اخلاقی و هویت سازمانی با رفتار غیراخلاقی به نفع سازمان با میانجی‌گری تعهد سازمانی

مصطفی عاشقی؛ سیدمحمدجواد موسوی نیا؛ عبدالزهرا نعامی

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 483-502

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.38751.1250

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی و  هویت سازمانی با رفتار غیراخلاقی به نفع سازمان با میانجی­گری تعهد سازمانی انجام گرفت. رفتار غیراخلاقی به نفع سازمان به رفتارهایی گفته می‌شود که طی آن افراد اقدام به نقض ارزش‌های اصلی جامعه، آداب و رسوم، قوانین یا معیارهای رفتاری مناسب به منظور ارتقای عملکرد سازمان یا اعضای آن ...  بیشتر