همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
نقش تعدیل‌کننده استرس شغلی در رابطه بین جو ایمنی و حوادث ناشی از کار

نجم جامع؛ زینب ربانی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 241-258

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.32349.1172

چکیده
  سلامت نیروی کار شامل سلامت فیزیکی و سلامت روانی می‌باشد. بهبود شرایط روانی می‌تواند موجب پیشگیری بسیاری از مشکلات و حوادث ناشی از کار و افزایش سطح سلامت کارکنان گردد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش تعدیل‌کننده استرس شغلی در رابطه بین جو ایمنی و حوادث ناشی از کار در کارکنان شرکت توزیع برق استان خوزستان بود. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی ...  بیشتر