همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون تفکر خلاق تورنس در مرکز ارزیابی کارکنان یک شرکت صنعتی

مجید سلیمی؛ محمد منتخب یگانه؛ حسن مشتاقیان ابرقویی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 27-46

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.32517.1175

چکیده
    موفقیت سازمان‌ها در دنیایِ همواره در حال تغییر، به ظرفیت خلاقیت منابع انسانی به‌منظور توانایی انتقال ایده‌های آنان به محصولات و خدمات جدید و بدیع وابسته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون تفکر خلاق تورنس (پایایی و روایی) در مدیران و کارکنان یک شرکت صنعتی بزرگ بود. نمونه این پژوهش از طریق نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر