همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
رابطه استرس‌شغلی با سلامت روان و تعهد سازمانی در کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان ایلام

صالح رحیمی؛ طاهره میرزایی؛ فرامرز سهیلی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 353-366

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.32522.1176

چکیده
  برتری سازمان‌ها نسبت به هم حاصل توانمندی کارکنان آنان است. چنان‌چه عواملی منفی از قبیل استرس شغلی کارکنان پایین باشد، سلامت روان و تعهد سازمانی کارکنان افزایش می‌یابد. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی رابطه استرس شغلی با سلامت روان و تعهد سازمانی در کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان ایلام بود. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه ...  بیشتر