همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
تعارض بین‌فردی و عدالت سازمانی ادراک‌شده به‌عنوان پیش‌بین‌های حادثه‌دیدگی کارکنان

علی مظفر؛ عبدالکاظم نیسی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 337-352

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.33337.1183

چکیده
    پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی عضویت گروهی (کارکنان حادثه‌دیده و حادثه‌ندیده) از روی متغیرهای تعارض بین‌فردی و عدالت سازمانی و نیز دستیابی به معادله ممیز انجام شده است. شرکت‌کنندگان در پژوهش 255 نفر از میان کارکنان صف شرکت ملی حفاری ایران بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. طرح پژوهش همبستگی از نوع پیش‌بین ...  بیشتر