همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
طراحی و اعتبارسنجی مدل سنجش آموزش بزرگسالان در مراکز مشاوره و توانبخشی

رامین غریب زاده؛ علی آقایی خانه برق؛ محسن طالب زاده؛ مهدی ابراهیمی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 321-336

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.33626.1188

چکیده
  اجرای برنامه‌های آموزش بزرگسالان، مستلزم داشتن مدل مناسب است. با توجه به نبود الگوی بومی آموزش بزرگسالان همراستا و متناسب با فرهنگ جامعه، هدف اصلی پژوهش، طراحی و اعتبارسنجی مدل سنجش آموزش‌های بزرگسالان در مراکز مشاوره و توانبخشی بود. در این پژوهش، از روش کیفی و نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. در ابتدا با خبرگان مراکز ...  بیشتر