همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
رابطه علی آموزش با قصد کارآفرینی: نقش انگیزه‌های کارآفرینی

آزاده سلطانی؛ علی مهرابی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 189-206

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.34503.1199

چکیده
  < p dir="RTL">این پژوهش با هدف بررسی رابطه علی آموزش با قصد کارآفرینی با توجه به نقش انگیزه‌های کارآفرینی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان رشته‌های مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز بود که تعداد 328 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری در دسترس، به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری ...  بیشتر