همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
پیش‌بینی رضایت شغلی بر اساس میزان فعالیت سیستم‌های سه‌گانه مغزی-رفتاری: یک رویکرد میان رشته‌ای

سمیرا کمالی؛ زهره رافضی؛ رضا وزیری

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 207-224

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.33625.1187

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی رضایت شغلی بر اساس میزان فعالیت سیستم‌های مغزی- رفتاری انجام شد. طرح پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شاغلین در زمستان 1396 با حداقل یک سال سابقه کار در موقعیت فعلی و حداقل مدرک تحصیلی دیپلم بود. نمونه‌ای به حجم 321 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. جهت جمع‌آوری ...  بیشتر