همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری با عملکرد شغلی و اشتیاق کاری

ایمان ارجمند راد؛ حسین شکرکن

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 225-240

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.35903.1208

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری با عملکرد شغلی و اشتیاق کاری بود. جامعه پژوهش حاضر شامل تمامی کارکنان شاغل در یک شرکت نفت و گاز بود که در سال 99-1398 در این شرکت مشغول به کار بودند. نمونه پژوهش شامل 250 نفر بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. از پرسشنامه‌های سرمایه اجتماعی سازمانی، اشتیاق کاری، ...  بیشتر