همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
پیش‌بینی عملکرد شغلی از طریق صفات شخصی وزن‌دار: روش تحلیل سلسه‌مراتبی

ناهید هاشمیان بجنورد؛ مسعود مقدس زاده بزار؛ فاطمه علیدوستی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 379-398

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.35928.1209

چکیده
  تحقیقاتی که در رابطه با تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر عملکرد شغلی انجام شده، عمدتاً براساس تحلیل همبستگی یا رگرسیون بوده و تغییرات عملکرد شغلی براساس هر مؤلفه از شخصیت را تبیین کرده است. هدف از این تحقیق ارائه مدلی است که بتواند نقش عوامل شخصیتی را در عملکرد شغلی تبیین کند و صرفاً متکی بر داده‌های جمع‌آوری‌شده از شاغلین نباشد. این روش ...  بیشتر