همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر استرس شغلی و رضایت زناشویی

زهرا عطایی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 367-378

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.35996.1211

چکیده
  استرس شغلی از جمله عواملی است که اغلب سبب تأثیرگذاری منفی بر سایر جنبه‌های زندگی شغلی و اجتماعی فرد می‌شود. همچنین، رضایت زناشویی، یک جنبه بسیار مهم در روابط زوجین است و نقش مهمی در سلامت روان‌شناختی زوجین ایفا می‌کند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر استرس شغلی و رضایت زناشویی در کارکنان متأهل نیروی ...  بیشتر