همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
اثربخشی درمان نوروفیدبک بر اضطراب کارکنان شرکت نفت و گاز کارون

نجمه حمید؛ مریم آذردست

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 61-72

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.31749.1159

چکیده
    هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر درمان نوروفیدبک بر اضطراب کارکنان شرکت نفت و گاز کارون بود. طرح پژوهش، آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی کارکنان مرد شرکت نفت و گاز کارون بودند. 40 نفر از کارکنان مرد به صورت در دسترس انتخاب شدند. پس از مصاحبه بالینی و با در نظر گرفتن ملاک‌های ...  بیشتر