همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس شغل خوب و انطباقی

راضیه عابدینی ولامدهی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22055/jiops.2021.37472.1225

چکیده
  با توجه به این‌که کارکنان به دنبال مشاغلی هستند که در آن امکانات اولیه مرتبط با زمینه شغلی را دارا باشد و حق انتخاب و استقلال داشته باشند، هدف از این پژوهش بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس شغل خوب و انطباقی دافی و همکاران در کارکنان بیمارستان مشهد بود تا این مسئله مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور نمونه­ای شامل 180 نفر از کارکنان به ...  بیشتر