همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
اثر هوش هیجانی بر بهره‌وری منابع انسانی با توجه به نقش میانجی ترومای سازمانی

زهرا وظیفه؛ فاطمه مالکی؛ حسن غفاری؛ نرگس سکوند؛ محمد مهدی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 151-170

https://doi.org/10.22055/jiops.2021.36573.1217

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی اثر هوش هیجانی بر بهره‌وری منابع انسانی با نقش متغیر میانجی ترومای سازمانی بود که به روش پیمایشی و مبتنی بر الگویابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار  SMART PLS انجام شد. برای جمع‌آوری داده‌‌ها از پرسش‌نامه‌های استاندارد هوش هیجانی وانگ و لو (2000)، ترومای سازمانی دیهیم‌پور و دولتی (1398) و بهره‌وری نیروی ...  بیشتر