همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
نقش واسطه‌ای خود‌شفقت‌ورزی در رابطه بین تعهد اجتماعی و عزت نفس با سازگاری شغلی

سیده ربابه قادری؛ سمیه صالحی؛ فهیمه نیکخواه

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 463-482

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.36622.1218

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطه‌ای خود‌شفقت‌ورزی در رابطه بین تعهد اجتماعی و عزت نفس با سازگاری شغلی انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. 480 نفر از کارکنان زن و مرد شاغل در اداره آموزش و پرورش منطقه 19 شهر تهران در سال 1399- 1398 به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به پرسش‌نامه‌های خودشفقت‌ورزی نف (2003)، تعهد اجتماعی کارول ...  بیشتر