همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
اثر ترومای سازمانی بر سلامت روان کارکنان با توجه به نقش تعدیل‌گر سرسختی روان‌شناختی

محمد مهدی؛ حسن غفاری؛ عالیه مهدی نژاد؛ گل بهار پورانجنار

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 503-521

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.38466.1238

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ترومای سازمانی بر سلامت روان پرستاران با توجه به نقش تعدیل‌گری سرسختی روان‌شناختی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل پرستاران برخی از بیمارستان‌های منتخب آجا است که تعداد 162 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردید. برای ...  بیشتر

اثر هوش هیجانی بر بهره‌وری منابع انسانی با توجه به نقش میانجی ترومای سازمانی

زهرا وظیفه؛ فاطمه مالکی؛ حسن غفاری؛ نرگس سکوند؛ محمد مهدی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 151-170

https://doi.org/10.22055/jiops.2021.36573.1217

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی اثر هوش هیجانی بر بهره‌وری منابع انسانی با نقش متغیر میانجی ترومای سازمانی بود که به روش پیمایشی و مبتنی بر الگویابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار  SMART PLS انجام شد. برای جمع‌آوری داده‌‌ها از پرسش‌نامه‌های استاندارد هوش هیجانی وانگ و لو (2000)، ترومای سازمانی دیهیم‌پور و دولتی (1398) و بهره‌وری نیروی ...  بیشتر