همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
اثر استرس شغلی بر التزام شغلی: نقش تعدیل‌گر تاب‌آوری در پرستاران

مهشید پورحسین؛ مجید فیروزکوهی برنج آبادی؛ نوری کعب عمیر

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 255-274

https://doi.org/10.22055/jiops.2021.37051.1221

چکیده
  پرستاران به دلیل ویژگی­های کار پرستاری مانند نوبت‌کاری و تغییرات غیرقابل‌پیش‌بینی وضعیت بیمار، استرس شغلی بالایی را تجربه می‌کنند. تغییرات مکرر و گسترده در بیمارستان‌ها می‌تواند صدمه‌ای به پرستاران وارد کند و باعث خستگی ناشی از تغییر شود که تا حد زیادی مورد غفلت واقع ‌شده و کمتر موردپژوهش قرارگرفته است. هدف از این پژوهش بررسی ...  بیشتر