همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
رابطه آرزوهای تحصیلی، آرزوهای شغلی با هویت شغلی: نقش واسطه‌ای نگرش نسبت به آینده تحصیلی و شغلی

لاله انسانی مهر؛ عبدالرحیم کسائی اصفهانی؛ کیانوش زهراکار

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1401، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22055/jiops.2021.37249.1223

چکیده
  نوجوانی یکی از مهمترین مراحل زندگی بشر است. در این مرحله فرد باید انتخاب‌های مختلفی انجام دهد از جمله انتخاب رشته تحصیلی و شغلی که یکی از مهمترین تصمیمات فرد است. برای انتخاب رشته تحصیلی و شغلی مناسب برای هر فرد موارد زیادی باید در نظر گرفته شود، هویت شغلی، آرزوهای تحصیلی، شغلی و نگرش مثبت درباره تحصیلات و شغل آینده از جمله این موارد ...  بیشتر