همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
شناسایی عوامل توانمندساز سرمایه انسانی در رابطه با ارتقای عملکرد سازمان‌های فرهنگی

ایرج سلطانی؛ منصور نوروزی؛ اکبر اعتباریان

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 75-96

چکیده
  کارکنان سازمان‌های فرهنگی دارای ویژگی‌هایی هستند که آن‌ها را از سایر کارکنان مجزا کرده لذا، بالندگی سرمایه انسانی در آن‌ها نیاز به مدل خاصی دارد. تحقیق حاضر با هدف شناسایی تم‌های کلیدی بالندگی سرمایه انسانی برای توانمندسازی کارکنان به‌منظور تعالی سازمان‌های فرهنگی، تعیین ارزش و اولویت هر تم انجام شد. این تحقیق به‌صورت آمیخته ...  بیشتر