همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
رابطه تناسب شخص- سازمان و شخص- شغل با فرسودگی شغلی

رقیه نداف پور؛ رقیه شاهانی شلمانی؛ علی قدیمی

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 445-462

https://doi.org/10.22055/jiops.2021.37914.1231

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه تناسب شخص-‌سازمان و شخص-‌شغل با فرسودگی شغلی کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر کرج انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان شاغل در ادارات آموزش و پرورش شهر کرج بود (382 نفر). از این تعداد از طریق فرمول کوکران 200 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای انتخاب شدند. روش ...  بیشتر