همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
اثر مهارتهای شغلی بر خشنودی شغلی با نقش میانجی‌گر فرسودگی شغلی

محمدمهدی دوالی؛ فرشید علی پور

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 213-230

https://doi.org/10.22055/jiops.2021.38143.1235

چکیده
  خشنودی شغلی نگرشی است که موجب بهبود بهره‌وری، افزایش انگیزه و توانمندی کارکنان می‌شود، لذا شناخت عوامل مؤثر بر آن و توجه به مهارت شغلی می‌تواند زمینه افزایش خشنودی شغلی را فراهم نماید. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مهارت شغلی بر خشنودی شغلی با نقش میانجی فرسودگی شغلی می‎باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان اقماری دکل‌های ...  بیشتر