همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
اثر کار شایسته بر تعهد عاطفی: نقش میانجی‌گر ایمنی روان‌شناختی

عاطفه محمدحسینی؛ صبا قیصری

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1402، ، صفحه 275-284

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.44807.1379

چکیده
  کار بخش اساسی از زندگی انسان است و کار شایسته نیازهای انسانی برای بقا، ارتباط اجتماعی و خودتعیینی را برآورده می­کند. سازمان بین‌المللی کار، کاری را که در آن فرصت‌هایی برای کار مولد با درآمد منصفانه، وجود امنیت در محیط کار و حمایت اجتماعی برای خانواده‌ها، وجود چشم‌انداز بهتر برای توسعه فردی و یکپارچگی اجتماعی، آزادی برای افراد ...  بیشتر