همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
اثربخشی آموزش شادکامی بر خودکارآمدی و انگیزش شغلی

سید مجتبی عقیلی؛ آزاده سیف حسینی؛ آرزو اصغری؛ میترا نمازی

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 427-444

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.37928.1230

چکیده
  امروزه موضوع سلامت کارکنان بسیار مورد توجه پژوهشگران قـرار گرفته است. انگیزش یک حالت درونی است که رفتار انسان را انرژی بخشیده، فعال ساخته، به حرکت درآورده و به سوی اهداف معینی هدایت می کند. هم‌چنین خودکارآمدی، قضاوت شخصی فرد از توانایی‌های خود برای سازماندهی و انجام یک فعالیت می‌باشد. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش ...  بیشتر