همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
اثر حمایت سازمانی ادراک‌شده بر اشتیاق شغلی و رفتار مدنی سازمانی با میانجی‌گری سرمایه‌های روان‌شناختی

غزاله حیاوی؛ جهانگیر کرمی

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1401، ، صفحه 83-94

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.39467.1263

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر حمایت سازمانی ادراک‌شده بر اشتیاق شغلی و رفتار مدنی سازمانی با میانجی‌گری سرمایه‌های روا‌ن‌شناختی بود. جامعه پژوهش کارکنان شرکت فولاد اکسین در اهواز در سال 1395 را در بر می‌گیرد که از این میان تعداد 300 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. در این مطالعه از پرسش‌نامه‌های حمایت سازمانی ادراک‌شده، سرمایه­های ...  بیشتر

اثر سرمایه روان‌شناختی بر عملکرد شغلی و بهزیستی روان‌شناختی: نقش میانجی رشد روان‌شناختی در کار

غزاله حیاوی؛ آسیه مرادی؛ خدامراد مومنی؛ نسرین ارشدی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 27-48

https://doi.org/10.22055/jiops.2021.38468.1239

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر سرمایه روان‌شناختی بر عملکرد شغلی و بهزیستی روان‌شناختی از طریق نقش واسطه‌ای رشد روان‌شناختی در کار بود. جامعه پژوهش کارکنان شرکت ملّی مناطق نفت‌خیز جنوب ‌منطقه اهواز در سال 1398 را در بر می­گیرد که از این میان تعداد 418 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. داده­های پژوهش با استفاده از  پرسش‌نامه‌های ...  بیشتر