همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
اثر سرمایه روان‌شناختی بر عملکرد شغلی و بهزیستی روان‌شناختی: نقش میانجی رشد روان‌شناختی در کار

غزاله حیاوی؛ آسیه مرادی؛ خدامراد مومنی؛ نسرین ارشدی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 27-48

https://doi.org/10.22055/jiops.2021.38468.1239

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر سرمایه روان‌شناختی بر عملکرد شغلی و بهزیستی روان‌شناختی از طریق نقش واسطه‌ای رشد روان‌شناختی در کار بود. جامعه پژوهش کارکنان شرکت ملّی مناطق نفت‌خیز جنوب ‌منطقه اهواز در سال 1398 را در بر می­گیرد که از این میان تعداد 418 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. داده­های پژوهش با استفاده از  پرسش‌نامه‌های ...  بیشتر