همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
اثر استراتژی خودرهبری بر موفقیت کارراهه با نقش میانجی کارراهه پروتیین

شیما نجفی نژاد؛ محسن عارف نژاد؛ رضا سپهوند

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 403-426

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.38474.1240

چکیده
  با رشد و توسعه سازمان­ها، حرکت به سمت ساختارهای غیرمتمرکز و افقی‌، نظارت مستقیم بر عملکرد کارکنان توسط مدیران به امری دشوار و تا حد زیادی غیرممکن مبدل شد. خود‌رهبری اثرات قابل توجهی بر سازمان‌ها می‌گذارد؛ از جمله اثرات خود‌رهبری می‌تواند به خشنودی شغلی، خلاقیت و نوآوری اشاره کرد. از این رو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر استراتژی ...  بیشتر