همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
اثربخشی مشاوره کارراهه با رویکرد روایت درمانی برانطباق‌پذیری کارراهه، اهمال کاری وکیفیت زندگی کاری

زهره لطیفی؛ مرضیه خلیلی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 197-212

https://doi.org/10.22055/jiops.2021.38492.1241

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی اثربخشی مشاوره شغلی با رویکرد روایت­درمانی بر انطباق‌پذیری کارراهه، اهمال‌کاری و کیفیت زندگی کاری در کارکنان آموزش و پرورش استان اصفهان بود. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه گواه بود.  جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان آموزش و پرورش استان اصفهان در سال تحصیلی 13۹۹ به تعداد 140 نفر ...  بیشتر