همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
عوامل سازمانی مؤثر بر خلاقیت سازمانی: یک مطالعه فراتحلیل در برخی سازمان‌های ایرانی

فاطمه متولی جعفرآبادی؛ علی یزدخواستی؛ زهرا صادقی آرانی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 49-74

https://doi.org/10.22055/jiops.2021.38772.1248

چکیده
  محیطِ در حال تغییر و دگرگونی، سازمان‌ها را ملزم به توجه به خلاقیت و نوآوری می‌کند. سازمان‌ها باید به طور مداوم خلاق باشند تا بتوانند مزیت رقابتی داشته باشند. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر خلاقیت به روش فراتحلیل در سازمان‌های ایرانی است، تا از این طریق بتوان با یکپارچه‌سازی پژوهش‌های مجزای انجام‌شده در زمینه خلاقیت، عوامل ...  بیشتر