همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
اثربخشی آموزش برنامه ارتقای هوش سازمانی بر مؤلفه‌های آن

امیرحسین یزدانی؛ محمود نجفی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ محمدعلی محمدی فر؛ اسحاق رحیمیان بوگر

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 361-378

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.38740.1246

چکیده
  این پ‍ژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش هوش سازمانی بر مؤلفه‌های آن در کارکنان ستادی یکی از صنایع وزارت دفاع انجام شد. پژوهش حاضر، یک مطالعه شبه‌آزمایشی به شیوه پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه گواه بود. بدین منظور از بین کارکنان ستادی یکی از صنایع وزارت دفاع با روش نمونه‌گیری در دسترس 32 نفر انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش ...  بیشتر