همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
رابطه رهبری اخلاقی با رفتار اخلاقی: نقش میانجی‌گر فضیلت سازمانی ادراک‌شده و نقش تعدیل‌گر تناسب شخص-شغل

زهرا سندی؛ کریم کیاکجوری

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 343-360

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.39033.1252

چکیده
  رفتارهای اخلاقی به‌عنوان تنظیم‌کننده روابط میان انسان‌هاقادر هستند تا عملکردهای اخلاقی کارکنان را تعیین نمایند. در این راستا، رهبران در سطوح مختلف سازمان­ها نقش مهمی در توسـعه و تـداوم فرهنـگ اخلاقـی و رفتـار اخلاقی اعضای سازمان ایفا می­کنند.بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطهرهبریاخلاقی با رفتار اخلاقی کارکنان ادارات ...  بیشتر