همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
اثر ترومای سازمانی بر سلامت روان کارکنان با توجه به نقش تعدیل‌گر سرسختی روان‌شناختی

محمد مهدی؛ حسن غفاری؛ عالیه مهدی نژاد؛ گل بهار پورانجنار

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 503-521

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.38466.1238

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ترومای سازمانی بر سلامت روان پرستاران با توجه به نقش تعدیل‌گری سرسختی روان‌شناختی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل پرستاران برخی از بیمارستان‌های منتخب آجا است که تعداد 162 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردید. برای ...  بیشتر