همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
رابطه اضطراب کرونا و نگرانی سلامتی با کیفیت زندگی: نقش میانجی‌گر تاب‌آوری در پرستاران

کامران مظهری؛ احمد برجعلی؛ عبداله معتمدی

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 295-316

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.39341.1257

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه اضطراب کرونا و نگرانی سلامتی با کیفیت زندگی پرستاران با میانجی‌گری تاب‌آوری بود. جامعه آماری شامل تمامی پرستاران زن شاغل در بیمارستان‌های دولتی کرونایی شهر اهواز در شش ماه اول سال 1400 بود (320N=). تعداد 250 پرستار با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و با استفاده از شبکه‌ مجازی واتس آپ، پرسشنامه‌های آنلاین ...  بیشتر