همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس اعتماد تیمی و رابطه آن با انسجام و عملکرد تیم‌های کاری

رباب مختاری

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 317-342

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.39818.1271

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی‌های روان­سنجی مقیاس اعتماد تیمی کاستا و اندرسون (2011) و نیز بررسی رابطه اعتماد با انسجام و عملکرد در درون تیم­های کاری انجام شده است. طرح پژوهش حاضر همبستگی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل در سال 1400 بود. تعداد ...  بیشتر