همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
رابطه اعتیاد به کار و اشتیاق کاری با کیفیت زندگی کاری: نقش تعدیل‌گر ویژگی‌های شخصیتی

لیلی پورعلیقلی ایپچی؛ هادی فرهادی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 301-320

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.31907.1163

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه اعتیاد به کار و اشتیاق کاری با کیفیت زندگی کاری با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی ویژگی‌های شخصیتی بود. جامعه آماری شامل کلیه ماماهای شاغل در سه بیمارستان زنان مامایی شهر تبریز (الزهرا – طالقانی- 29 بهمن) در سال 1397 بود که از میان آن‌ها 120 نفر با استفاده از روش سرشماری انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های ...  بیشتر

پیش‌بینی عملکرد شغلی از طریق صفات شخصی وزن‌دار: روش تحلیل سلسه‌مراتبی

ناهید هاشمیان بجنورد؛ مسعود مقدس زاده بزار؛ فاطمه علیدوستی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 379-398

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.35928.1209

چکیده
  تحقیقاتی که در رابطه با تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر عملکرد شغلی انجام شده، عمدتاً براساس تحلیل همبستگی یا رگرسیون بوده و تغییرات عملکرد شغلی براساس هر مؤلفه از شخصیت را تبیین کرده است. هدف از این تحقیق ارائه مدلی است که بتواند نقش عوامل شخصیتی را در عملکرد شغلی تبیین کند و صرفاً متکی بر داده‌های جمع‌آوری‌شده از شاغلین نباشد. این روش ...  بیشتر

رابطه ویژگی‌های شخصیتی و اهمال‌کاری سازمانی در کارکنان بیمارستان

علیرضا آقایوسفی؛ لیلی سیه جانی؛ حامد یزدخواستی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 41-64

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.24628.1071

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مطالعه رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و اهمال‌کاری سازمانی در بین کارکنان شاغل در بیمارستان بود. نمونه شامل 100 نفر بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس از بخش‌های مختلف درمانی و اداری بیمارستان شهید باهنر تهران انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های پرسشنامه 16 عاملی شخصیت کتل و اهمال‌کاری سازمانی بود. نتایج حاکی ...  بیشتر