همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
رابطه ویژگی‌های شخصیتی و تحریف‌های شناختی با فرسودگی شغلی: نقش واسطه‌ای دشواری تنظیم هیجان و همجوشی شناختی ‌در پرستاران

برزان سلیمانی؛ انور دست باز؛ آرمان عزیزی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 91-118

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.43541.1349

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی فرسودگی شغلی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و تحریفات شناختی با نقش واسطه‌ای دشواری تنظیم هیجانی و همجوشی شناختی در پرستاران صورت پذیرفت. پژوهش حاضر جز تحقیقات توصیفی و از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پرستاران ‌در استان کردستان در سال 1401 بودند که بر‌اساس قاعده «کلاین» برای نمونه‌گیری ...  بیشتر

رابطه ویژگی‌های شخصیتی با خشنودی شغلی در کارکنان با تجربه دورکاری: نقش تعدیل‌گر رضایت از کانال‌های ارتباطی و میزان دورکاری

زهرا ملک زاده؛ حمیدرضا عریضی؛ هاجر براتی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 303-328

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.42584.1323

چکیده
  انتخاب کارکنان برای دورکاری و چگونگی برقراری ارتباط با هریک از دورکاران یک نگرانی عمده برای کارفرمایان است. پژوهش حاضر بر آن بود تا با تحلیل شخصیت، رضایت از کانال‌های ارتباطی و میزان دورکاری، یک شاخص کاربردی برای پاسخ به این دغدغه ارائه دهد. بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و خشنودی شغلی در کارکنان با تجربه ...  بیشتر

رابطه اعتیاد به کار و اشتیاق کاری با کیفیت زندگی کاری: نقش تعدیل‌گر ویژگی‌های شخصیتی

لیلی پورعلیقلی ایپچی؛ هادی فرهادی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 301-320

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.31907.1163

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه اعتیاد به کار و اشتیاق کاری با کیفیت زندگی کاری با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی ویژگی‌های شخصیتی بود. جامعه آماری شامل کلیه ماماهای شاغل در سه بیمارستان زنان مامایی شهر تبریز (الزهرا – طالقانی- 29 بهمن) در سال 1397 بود که از میان آن‌ها 120 نفر با استفاده از روش سرشماری انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های ...  بیشتر

پیش‌بینی عملکرد شغلی از طریق صفات شخصی وزن‌دار: روش تحلیل سلسه‌مراتبی

ناهید هاشمیان بجنورد؛ مسعود مقدس زاده بزار؛ فاطمه علیدوستی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 379-398

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.35928.1209

چکیده
  تحقیقاتی که در رابطه با تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر عملکرد شغلی انجام شده، عمدتاً براساس تحلیل همبستگی یا رگرسیون بوده و تغییرات عملکرد شغلی براساس هر مؤلفه از شخصیت را تبیین کرده است. هدف از این تحقیق ارائه مدلی است که بتواند نقش عوامل شخصیتی را در عملکرد شغلی تبیین کند و صرفاً متکی بر داده‌های جمع‌آوری‌شده از شاغلین نباشد. این روش ...  بیشتر

رابطه ویژگی‌های شخصیتی و اهمال‌کاری سازمانی در کارکنان بیمارستان

علیرضا آقایوسفی؛ لیلی سیه جانی؛ حامد یزدخواستی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 41-64

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.24628.1071

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مطالعه رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و اهمال‌کاری سازمانی در بین کارکنان شاغل در بیمارستان بود. نمونه شامل 100 نفر بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس از بخش‌های مختلف درمانی و اداری بیمارستان شهید باهنر تهران انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های پرسشنامه 16 عاملی شخصیت کتل و اهمال‌کاری سازمانی بود. نتایج حاکی ...  بیشتر